Algemene verhuurvoorwaarden

Inhoud

Artikel 1: Begrippen

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 4: Inhoud van de Overeenkomst

Artikel 5: Huurtermijn

Artikel 6: Ophalen door Huurder, afleveren door FK Renting en risico-overgang

Artikel 7: Inspectie door de Huurder, Gebreken en klachten

Artikel 8: Teruggave en risico

Artikel 9: Verplichtingen van de Huurder

Artikel 10: Prijzen

Artikel 11: Schade en verlies

Artikel 12: Transport

Artikel 13: Aansprakelijkheid van FK Renting

Artikel 14: Reserveringen en annuleren

Artikel 15: Facturering, betaling en verzuim

Artikel 16: Niet-toerekenbare tekortkoming

Artikel 17: Waarborgsom

Artikel 18: Gegevens en intellectuele eigendomsrechten

Artikel 19: Verzekering en afkoopregelingen

Artikel 20: Privacy

Artikel 21: Slotbepalingen, toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1: Begrippen

In deze algemene verhuurvoorwaarden hebben de onderstaande termen, indien met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

A. Aanbod/Aanbiedingen: een voorstel van FK Renting tot het sluiten van een Overeenkomst, waaruit blijkt dat FK Renting gebonden zal zijn in geval van aanvaarding.

B. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

C. FK Renting: het verhuurbedrijf FK Renting, handelend onder de handelsnaam FK Renting, onderdeel van het bedrijf FK Projects, van tuinmachines en tuinmateriaal.

D. Dagelijks Onderhoud: het reguliere onderhoud van het gehuurde materieel volgens de verstrekte Gegevens en/of raadpleegbaar via de website van FK Renting, zoals het bijvullen van smeermiddelen en vloeistoffen, en eenvoudige technische reparaties zoals het vervangen van lampen en het reinigen van luchtfilters.

E. Actuele Waarde: de nieuwwaarde verminderd met een bedrag dat de waardevermindering door veroudering of slijtage weergeeft.

F. Gebrek(en): een tekortkoming in het gehuurde materieel die aan FK Renting kan worden toegerekend, en die al aanwezig was en/of waarvan de oorzaak ligt in een omstandigheid die aanwezig was voordat het gehuurde materieel aan de Huurder ter beschikking werd gesteld, waardoor het gehuurde materieel niet (naar behoren) functioneert.

G. Gegevens: de door FK Renting aan de Huurder verstrekte handleidingen, gebruiksaanwijzingen, instructies en andere relevante informatie, of die beschikbaar zijn via de website van FK Renting.

H. Huurder: elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd als Huurder A), elke natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en elke rechtspersoon of andere juridische entiteit (indien gespecificeerd als Huurder B), die een contractuele relatie heeft met FK Renting op basis van een gesloten Overeenkomst. Onder Huurder wordt ook verstaan degene die het gehuurde materieel huurt namens een andere partij en voor wiens rekening de huurkosten komen.

I. Gehuurd Materieel: de door FK Renting verhuurde tuinmachines en tuinmateriaal, inclusief accessoires, hulpstukken en eventuele vervangende onderdelen.

J. Offerte: een schriftelijk voorstel van FK Renting aan de Huurder gericht, met als doel het sluiten van een Overeenkomst.

K. Huurbedrag: het totaalbedrag dat de Huurder verschuldigd is aan FK Renting op basis van de Overeenkomst.

L. Overeenkomst(en): de huurovereenkomst(en) die tussen FK Renting en de Huurder zijn gesloten, waarop deze Verhuurvoorwaarden en eventuele Bijlagen van toepassing zijn.

M. Partijen: FK Renting en de Huurder gezamenlijk.

N. Schriftelijk: de term “schriftelijk” omvat zowel geschreven documenten als elektronische communicatie, zoals e-mail, op voorwaarde dat deze documenten afkomstig zijn van bevoegde vertegenwoordigers van FK Renting of, afhankelijk van de context, de Huurder.

O. Verhuurvoorwaarden: deze algemene voorwaarden van FK Renting.

P. Werkdag(en): maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 18:00 uur, en zaterdag van 08:00 uur tot 12:00 uur.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten, alsmede op alle overige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen Partijen, zoals (stilzwijgende) verlengingen en vernieuwingen van Overeenkomsten en vervolg- of herhaalopdrachten, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Afwijkingen van of aanvullingen op de Overeenkomst of de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door FK Renting zijn aanvaard. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door FK Renting niettemin wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Huurder daaraan geen rechten ontlenen voor eventuele andere of toekomstige Overeenkomsten.

2.3 De Huurder verklaart dat diens algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst, en dat iedere verwijzing naar de algemene voorwaarden van de Huurder in correspondentie of anderszins, berust op standaardverwijzingen waaraan in de rechtsverhouding tussen Partijen geen rechtsgevolg toekomt, en dat de Huurder dan ook geen beroep zal doen op (de toepasselijkheid van) diens algemene voorwaarden.

2.4 In geval van strijdigheden tussen de inhoud van de Verhuurvoorwaarden en/of de Bijlagen enerzijds en de Overeenkomst anderzijds, gaat de inhoud van de Overeenkomst voor op de inhoud van de Verhuurvoorwaarden en de Bijlagen.

2.5 FK Renting is gerechtigd om deze Verhuurvoorwaarden en de Bijlagen te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook voor van kracht zijnde Overeenkomsten, doch uitsluitend indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen, dan wel na verloop van 30 dagen na de Schriftelijke bekendmaking daarvan indien de Huurder geen bezwaar heeft gemaakt tegen de wijzigingen of aanvullingen.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Concrete huuraanvragen van de Huurder zijn bindend en vormen een aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst. De Overeenkomst komt in dit geval tot stand door schriftelijke acceptatie door FK Renting van de huuraanvraag van de Huurder.

3.2 De Overeenkomst komt ook tot stand op het moment dat de Huurder een offerte of aanbod van FK Renting heeft geaccepteerd, tenzij FK Renting de offerte of het aanbod binnen een termijn van maximaal drie werkdagen na de aanvaarding door de Huurder herroept.

3.3 Overeenkomsten die bij FK Renting worden gesloten, worden elektronisch ondertekend door de bestellingen die via de website www.fkrenting.be worden afgerond. De Overeenkomst komt in dat geval tot stand op het moment dat de Huurder de Overeenkomst elektronisch heeft ondertekend door een afgeronde, betaalde bestelling. De Huurder heeft voorafgaand aan het ondertekenen de mogelijkheid om de Verhuurvoorwaarden te lezen, te downloaden en op te slaan via de website: https://www.fkrenting.be/algemene-verhuurvoorwaarden.

3.4 De Overeenkomst is in alle gevallen tot stand gekomen op het moment dat FK Renting een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 4: Inhoud van de Overeenkomst

4.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen van FK Renting worden uitsluitend bepaald door de inhoud van de geaccepteerde offerte, de Overeenkomst, de Verhuurvoorwaarden, de eventuele bijlagen en eventuele schriftelijk met FK Renting gemaakte afspraken. In geval van tegenstrijdigheden tussen de offerte enerzijds en de Overeenkomst anderzijds, gaat de inhoud van de Overeenkomst voor.

4.2 Niet-materiële afwijkingen van de Overeenkomst door FK Renting zijn toegestaan, indien en voor zover de afwijkingen geen betrekking hebben op door de Huurder vóór de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk aan FK Renting meegedeelde essentiële vereisten, en voor zover de door FK Renting te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt. Onder niet-materiële afwijkingen wordt ook verstaan het beschikbaar stellen van qua aard en prestaties vergelijkbaar Huurmaterieel.

4.3 Indien en voor zover de Huurder aantoont dat het Huurmaterieel zodanig afwijkt van de Overeenkomst en/of de door FK Renting verstrekte gegevens dat de Huurder in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Huurder het recht om de Overeenkomst te ontbinden. FK Renting is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

4.4 FK Renting is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortig) Huurmaterieel (eventueel inclusief personeel) bij een derde in te huren (derdeverhuurder).

Artikel 5: Huurtermijn

5.1 De huurtermijn vangt aan op de overeengekomen datum, maar in ieder geval niet later dan op de dag waarop het Huurmaterieel door FK Renting aan de Huurder ter beschikking is gesteld, dan wel waarop FK Renting het Huurmaterieel op de overeengekomen locatie heeft afgeleverd. 

5.2 De huurtermijn eindigt op de overeengekomen datum, maar in ieder geval niet eerder dan:

A. In het geval dat is overeengekomen dat de Huurder het Huurmaterieel retourneert: op het tijdstip waarop het Huurmaterieel door de Huurder aan FK Renting is geretourneerd en de Huurder een ontvangstbewijs heeft ontvangen. De Huurder raadpleegt voor de teruggave de actuele openingstijden van de betreffende locatie van FK Renting.

B. In het geval dat is overeengekomen dat het Huurmaterieel door FK Renting wordt opgehaald: op de datum vermeld in de afmelding, maar alleen als de afmelding voldoet aan de bepalingen in dit artikel 5.

5.3 Indien het Huurmaterieel niet beschikbaar is voor de gekozen huurtermijn via de website, wordt de Huurder verwittigd via de ingevulde contactgegevens op de Overeenkomst. Aangezien FK Renting onderdeel is van FK Projects BVBA, wordt het Huurmaterieel namelijk ook gebruikt voor de werkzaamheden van FK Projects. De werkzaamheden van FK Projects gaan voor op de Overeenkomsten gesloten voor FK Renting.

5.4 Indien de Huurder meerdere items heeft gehuurd, kan de Huurder één of meerdere items afmelden (gedeeltelijke afmelding), voor zover de afmelding voldoet aan de bepalingen in dit artikel 5. Eventuele extra (transport)kosten die verband houden met een gedeeltelijke afmelding zijn voor rekening van de Huurder. De Overeenkomst blijft van kracht met betrekking tot het resterende Huurmaterieel totdat de huurtermijn eindigt op een van de in dit artikel 5 beschreven manieren. Vraag deze afmelding aan via mail via info@fkrenting.be.

5.5 Flexibiliteit in de huurtermijn kan als er overleg wordt gevoerd tussen de Huurder en FK Renting. Dit is mogelijk door een aanvraag via mail op het mailadres info@fkrenting.be of telefonisch.

Artikel 6: Ophalen door Huurder, afleveren door FK Renting en risico-overgang

6.1 De Huurder dient het Huurmaterieel op te halen op een locatie van FK Renting, tenzij is overeengekomen dat FK Renting het Huurmaterieel aflevert.

6.2 De Huurder of diens vertegenwoordiger dient zich bij het ophalen van het Huurmaterieel deugdelijk te identificeren aan de medewerker(s) van FK Renting.

6.3 Indien is overeengekomen dat FK Renting het Huurmaterieel aflevert, spant FK Renting zich in om het Huurmaterieel op de overeengekomen datum en locatie af te leveren. De aflevering vindt in beginsel plaats tussen 07.00 en 18.00 uur. De aflevering vindt plaats op begane grond niveau, tenzij Schriftelijke anders overeengekomen.

6.4 In het geval FK Renting de overeengekomen leveringstermijn overschrijdt, stelt de Huurder FK Renting daarvan Schriftelijk en gespecificeerd in kennis, waarna FK Renting zich zal inspannen om het Huurmaterieel binnen 48 uur alsnog af te leveren.

6.5 Indien FK Renting het Huurmaterieel ook na de in artikel 6.4 genoemde termijn niet heeft afgeleverd, verkeert FK Renting in verzuim en is Huurder gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat FK Renting gehouden is tot betaling van schadevergoeding.

6.6 FK Renting is bevoegd om het Huurmaterieel in gedeelten af te leveren, dan wel te wachten met levering totdat de gehele bestelling gereed is. In voorkomend geval zal hierover met de Huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is FK Renting bevoegd om de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

6.7 De Huurder dient ervoor te zorgen dat de locatie van aflevering voor FK Renting goed bereikbaar is. Eventuele eisen die Huurder stelt aan toelating tot de locatie van aflevering, dienen voor of bij het aangaan van de Overeenkomst Schriftelijk aan FK Renting te worden medegedeeld en door FK Renting Schriftelijk te zijn geaccepteerd, bij gebreke waarvan dergelijke eisen niet aan FK Renting kunnen worden tegengeworpen. Voorts dient op de locatie van aflevering een voor de inontvangstneming bevoegde persoon aanwezig te zijn. Indien de locatie niet (goed) bereikbaar is en/of bij aflevering geen bevoegde persoon aanwezig is die zich deugdelijk kan legitimeren, heeft FK Renting de keuze tussen het retour nemen van het Huurmaterieel en het op locatie achterlaten van het Huurmaterieel. Indien FK Renting ervoor kiest het Huurmaterieel mee retour te nemen, zijn de eventuele extra transport- en overige daarmee verband houdende kosten door de Huurder aan FK Renting verschuldigd.

6.8 Het Huurmaterieel wordt geacht aan de Huurder ter beschikking te zijn gesteld, en het risico hiervan te zijn overgegaan op de Huurder op het moment waarop:

A. het Huurmaterieel door FK Renting aan de Huurder wordt overhandigd in het geval is overeengekomen dat Huurder het Huurmaterieel op een overeengekomen locatie komt ophalen;

B. het Huurmaterieel door FK Renting op de overeengekomen locatie is afgeleverd in het geval is overeengekomen dat de FK Renting de aflevering van het Huur- materieel verzorgt.

Artikel 7: Inspectie door de Huurder, Gebreken en klachten

7.1 De Huurder dient het Huurmaterieel onverwijld na de terbeschikkingstelling van het Huurmaterieel te inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken. De Huurder zal bij de inspectie vastgestelde Gebreken vermelden via mail, dan wel binnen 24 uur na de overhandiging of aflevering Schriftelijk en gespecificeerd. Het Huurmaterieel wordt geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, tenzij FK Renting binnen 24 uur na de overhandiging of aflevering een melding als hiervoor bedoeld heeft ontvangen.

7.2 Indien tijdens de huurperiode een Gebrek aan het licht komt, zal de Huurder FK Renting daarvan Schriftelijk en gespecificeerd in kennis stellen binnen 48 uur na ontdekking, maar in ieder geval niet later dan de aard van het Gebrek vereist. FK Renting zal het Gebrek binnen een redelijke termijn herstellen, dan wel het Huurmaterieel vervangen door vergelijkbaar materieel. 

7.3 Ieder vorderingsrecht van de Huurder jegens FK Renting, (mede) gebaseerd op een Gebrek vervalt in het geval:

A. het Gebrek niet binnen de hiervoor in de leden 1 en 2 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan FK Renting ter kennis is gebracht; 

B. de Huurder geen of onvoldoende medewerking aan FK Renting verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten, en/of FK Renting onvoldoende of niet in de gelegenheid heeft gesteld om het Gebrek te herstellen dan wel het Huurmaterieel te vervangen;

C. de Huurder het Huurmaterieel niet op de juiste wijze of onder ongeschikte omstandigheden heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden; 

D. de Huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van FK Renting aan het Huurmaterieel reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/laten uitvoeren;

E. het Huurmaterieel na ontdekking van de Gebreken in gebruik heeft genomen, of indien na ontdekking het gebruik van het Huurmaterieel wordt voortgezet.

Artikel 8: Teruggave en risico

8.1 De Huurder dient het Huurmaterieel gereinigd en gesorteerd, geordend en gestapeld (op dezelfde wijze als door de Huurder ontvangen), tezamen met alle eventuele sleutels, Gegevens en accessoires, terug te geven aan FK Renting, in dezelfde staat als waarin de Huurder het Huurmaterieel bij aanvang van de huurtermijn heeft ontvangen, behoudens eventuele gebruikelijke slijtage.

8.2 Indien is overeengekomen dat FK Renting het Huurmaterieel ophaalt, spant FK Renting zich in om het Huurmaterieel op de overeengekomen datum, dan wel de in de afmelding genoemde datum op te halen. Het transport vindt in beginsel plaats tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

8.3 De Huurder dient ervoor te zorgen dat het Huurmaterieel zich vanaf de dag waarop het Huurmaterieel moet worden opgehaald gereed voor transport, op de overeengekomen locatie aanwezig is, dat de locatie goed bereikbaar is, dat het Huurmaterieel zich op de begane grond bevindt, en dat een tot teruggave bevoegde persoon aanwezig is. Indien aan één of meerdere van voornoemde voorwaarden niet is voldaan, heeft FK Renting niettemin het recht om het Huurmaterieel mee terug te nemen. De eventuele meerkosten zijn in dat geval voor rekening van de Huurder.

8.4 Indien is overeengekomen dat FK Renting het Huurmaterieel ophaalt, is de Huurder tot het moment waarop FK Renting het Huurmaterieel heeft opgehaald, doch maximaal twee volledige Werkdagen te rekenen vanaf het einde van de huurtermijn, verantwoordelijk voor het Huurmaterieel en derhalve ook aansprakelijk voor boetes, schade en/of vermissing of diefstal overeenkomstig de Overeenkomst en de Verhuurvoorwaarden. Voornoemde verantwoordelijkheid van de Huurder eindigt om 00:00 uur op de voornoemde tweede Werkdag na het einde van de huurtermijn.

8.5 Indien de Huurder het Huurmaterieel heeft opgehaald bij een locatie van FK Renting, dient de Huurder het Huurmaterieel op de einddatum op de overeengekomen locatie terug te geven, of, indien geen locatie is overeengekomen, op dezelfde locatie als waar de Huurder het Huurmaterieel heeft opgehaald, tenzij door FK Renting Schriftelijk anders is aangegeven. De teruggave door de Huurder kan alleen plaatsvinden gedurende de openingstijden van de loods van FK Renting (zie de website www.fkrenting.be voor actuele openingstijden).

8.6 Nadat het Huurmaterieel weer aan FK Renting ter beschikking is gesteld, wordt het Huurmaterieel op een locatie van FK Renting of bij een derdeverhuurder gecontroleerd. Het ophalen van het Huurmaterieel door de transporteur van FK Renting of door een derdeverhuurder, geldt niet als een dergelijke controle. Indien de Huurder bij de controle aanwezig wil zijn, dient de Huurder dit bij het aangaan van de Overeenkomst Schriftelijk aan te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na teruggave aan FK Renting). Het resultaat van de controle wordt door FK Renting vastgelegd. Indien bij de controle vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de Huurder daarbij aanwezig was, is de controle door FK Renting of de derdeverhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Huurder worden doorbelast.

8.7 Indien bij de in het vorige lid van dit artikel 8 bedoelde controle, schade aan het Huurmaterieel wordt geconstateerd, wordt de Huurder hiervan Schriftelijk op de hoogte gesteld. In deze melding zal een redelijke termijn worden gesteld gedurende welke het beschadigde Huurmaterieel voor de Huurder ter beschikking wordt gehouden ten behoeve van een contra-expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden de kosten daarvan (dan wel indien van toepassing: het eigen risico conform artikel 19) aan de Huurder doorbelast. Indien de Huurder binnen de gestelde termijn geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot het houden van een contra- expertise, is de schadevaststelling door FK Renting of de derdeverhuurder bindend.

Artikel 9: Verplichtingen van de Huurder

9.1 De Huurder, evenals het personeel en de personen die namens of onder verantwoordelijkheid van de Huurder het gehuurde materieel gebruiken en/of bedienen, dienen zich te houden aan de volgende voorschriften:

   

   • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag het gehuurde materieel alleen worden gebruikt in België (indien de Overeenkomst met FK Renting BVBA is gesloten), en dient het te worden gebruikt voor het beoogde doel zoals beschreven in de gebruikersinstructies die bij het materieel aanwezig zijn, of beschikbaar zijn via de website www.fkrenting.be. Indien er ontbrekende informatie is, kan dit schriftelijk worden opgevraagd bij FK Renting.

   • Het gehuurde materieel mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerd personeel dat beschikt over de vereiste diploma’s, certificaten, rijbewijzen en andere benodigde kwalificaties.

   • Het gehuurde materieel dient te worden gebruikt in overeenstemming met de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving, evenals andere voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik ervan.

   • De Huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van eventuele vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen die nodig zijn voor het gebruik van het gehuurde materieel, en draagt hiervoor de kosten.

   • De Huurder mag het gehuurde materieel niet structureel aanpassen, bijvoorbeeld door het bevestigen of verwijderen van onderdelen, tenzij dit nodig is voor normaal gebruik.

   • De Huurder dient geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen om het gehuurde materieel te beschermen tegen weersomstandigheden en overmatig gebruik.

   • De Huurder dient passende preventieve maatregelen te nemen om schade, vandalisme, diefstal en verlies van het gehuurde materieel te voorkomen, waaronder het correct gebruiken van sloten, opbergen, buiten het zicht plaatsen en vastzetten.

  9.2 Het niet naleven van een of meerdere van de verplichtingen zoals vermeld in het vorige lid wordt beschouwd als een ernstige tekortkoming. Eventuele schade aan het gehuurde materieel die na de huurperiode wordt geconstateerd, wordt verondersteld het gevolg te zijn van het niet naleven van deze voorschriften, tenzij de Huurder het tegendeel kan bewijzen. Het niet naleven van deze voorschriften leidt tevens tot het vervallen van verzekeringsdekking en de toepasselijkheid van eventuele schadeafkoopregelingen zoals beschreven in artikel 19.

  9.3 De Huurder is verplicht om dagelijks onderhoud uit te voeren aan het gehuurde materieel. Schade als gevolg van het niet uitvoeren of onjuist uitvoeren van het dagelijks onderhoud komt voor rekening van de Huurder. Indien de Huurder niet beschikt over de vereiste deskundigheid om het dagelijks onderhoud uit te voeren, dient dit tijdig schriftelijk te worden gemeld aan FK Renting. FK Renting zal dan het dagelijks onderhoud op kosten van de Huurder uitvoeren. Het is niet toegestaan voor de Huurder om zelf reparaties uit te voeren aan het gehuurde materieel, behalve voor kleine herstellingen. Indien tussentijds onderhoud (anders dan het dagelijks onderhoud) noodzakelijk is vanwege de duur van de Overeenkomst, zal FK Renting dit onderhoud uitvoeren en de kosten hiervan in rekening brengen bij de Huurder. De Huurder blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode waarin het onderhoud door FK Renting plaatsvindt.

  9.4 De Huurder is verantwoordelijk voor het betalen van alle heffingen, belastingen (waaronder precariobelasting), boetes en administratiekosten die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materieel tijdens de huurperiode. Indien FK Renting wordt geconfronteerd met dergelijke kosten, is de Huurder administratiekosten verschuldigd aan FK Renting, waarvan het minimumbedrag €50,- is.

  9.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met FK Renting, is het de Huurder niet toegestaan om het gehuurde materieel onder te verhuren of beschikbaar te stellen aan derden. Het niet naleven van deze bepaling leidt tot het vervallen van verzekeringsdekking en/of dekking op basis van schadeafkoopregelingen zoals beschreven in artikel 19.

  9.6 De Huurder verplicht zich om te allen tijde FK Renting en/of door FK Renting aangewezen personen toegang te verlenen tot het gehuurde materieel, eventuele aanspraken van derden op het gehuurde materieel af te wijzen en FK Renting te vrijwaren tegen dergelijke aanspraken.

  9.7 De Huurder kan het personeel van FK Renting niet verplichten om instructies van de Huurder op te volgen of werkzaamheden onder toezicht van de Huurder uit te voeren.

  9.8 In geval van beslaglegging op (een deel van) het gehuurde materieel, voorlopige surseance van betaling of faillissement van de Huurder, dient de Huurder de deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte te stellen van de eigendomsrechten van FK Renting en inzage te verstrekken in de Overeenkomst.

  9.10 De Huurder dient FK Renting onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien er beslag wordt gelegd op het gehuurde materieel of als er op andere wijze aanspraak wordt gemaakt op (een onderdeel van) het gehuurde materieel. Tevens dient de Huurder een afschrift van de beslagdocumenten aan FK Renting te verstrekken. Op eerste verzoek dient de Huurder FK Renting te informeren over de locatie van het betreffende gehuurde materieel.

  Artikel 10: Prijzen

  10.1 Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn alle gepubliceerde prijzen van FK Renting onderhevig aan wijzigingen die door FK Renting worden vastgesteld. Deze wijzigingen kunnen hoofdzakelijk plaatsvinden als gevolg van geldontwaarding, maar ook vanwege ontwikkelingen in de markt, zoals stijgende kosten, prijzen van brandstoffen en grondstoffen, of wijzigingen in wet- en regelgeving.

  10.2 De overeengekomen prijzen zijn alleen van toepassing op de dienstverlening zoals vermeld in de Overeenkomst. FK Renting behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van extra werkzaamheden na het sluiten van de Overeenkomst, stijgende kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst (waaronder vrachttarieven, invoer- en uitvoerrechten, andere heffingen en belastingen in binnen- en buitenland, loonkosten, sociale lasten en wisselkoersen), of als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving.²

  10.3 De dagprijzen zoals vermeld op de website van FK Renting zijn gebaseerd op een huurperiode van maximaal 24 uur, de weekendprijzen (van zaterdag tot zondag) op een huurperiode van maximaal 48 uur en de weekprijzen (van maandag tot zondag) op een huurperiode van maximaal 168 uur. Voor materieel met een urenteller geldt echter een dagprijs gebaseerd op maximaal 8 draaiuren, weekendprijs gebaseerd op maximaal 16 draaiuren en een weekprijs gebaseerd op maximaal 40 draaiuren. Bij overschrijding van de aangegeven maximale draaiuren geldt een toeslag.

  10.4 Voor huurperiodes langer dan vier weken kan een prijs op aanvraag worden verstrekt.

  10.5 De huurprijzen zijn exclusief (verplichte) accessoires, onderhoud, verbruiksmaterialen, brandstof, olie en smeermiddelen, transport, eventuele laad- en loskosten, milieuheffingen, reiniging en toeslagen voor schadeafkoop- en brand-/diefstalregelingen.

  Artikel 11: Schade en verlies

  11.1 Eventuele schade aan het gehuurde materieel die ontstaat gedurende de periode waarin de Huurder verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, maar uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, schriftelijk te worden gemeld aan FK Renting.

  11.2 In geval van diefstal of vermissing van het gehuurde materieel is de Huurder verplicht om dit binnen 24 uur na ontdekking te melden aan FK Renting en een diefstalrapport bij de politie in te dienen. Het diefstalrapport moet informatie bevatten zoals het merk, type, (indien relevant) serienummer en kenteken van het gestolen gehuurde materieel. Bovendien moet de Huurder een kopie van het diefstalrapport aan FK Renting verstrekken.

  11.3 Als de Huurder verzuimt om aangifte te doen bij de politie en/of een kopie van het diefstalrapport aan FK Renting te verstrekken, wordt de diefstal beschouwd als verduistering en zijn de schadeafkoopregelingen zoals beschreven in artikel 19 niet langer van toepassing.

  11.4 De datum vermeld in het diefstalrapport waarop het gestolen gehuurde materieel vermoedelijk is ontvreemd, geldt als de einddatum van de Overeenkomst. De Overeenkomst blijft van kracht voor eventueel ander gehuurd materieel.

  11.5 In geval van diefstal of volledig verlies van het gehuurde materieel (bijv. “total loss”), is de Huurder verplicht om de marktwaarde van het materieel aan FK Renting te vergoeden. Als herstel nog mogelijk is, is de Huurder verplicht om de herstelkosten te vergoeden. Deze verplichting geldt ook voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of accessoires van het gehuurde materieel.

  11.6 In het geval van vermist gehuurd materieel waarvoor FK Renting al de marktwaarde aan de Huurder heeft doorberekend en dat later alsnog door de Huurder wordt gevonden en geretourneerd aan FK Renting, is de Huurder de huurprijs verschuldigd tot aan de datum van teruggave verminderd met de marktwaarde van het geretourneerde gehuurde materieel op de dag van teruggave.

  11.7 De omvang van de schade aan het gehuurde materieel en/of de kosten van herstel en reiniging worden vastgesteld door FK Renting of door een deskundige die door FK Renting wordt aangewezen en waarvan de kosten voor rekening van de Huurder zijn.

  11.8 FK Renting verklaart dat er voor objecten waarvoor bij wet een verzekeringsplicht geldt, een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten die voldoet aan de wettelijke eisen. Desondanks komen de volgende kosten voor rekening van de Huurder, die FK Renting hiervoor vrijwaart:

    

    • Schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar wordt vergoed op basis van genoemde wet, maar waarvoor geen dekking geldt volgens wettelijk toegestane uitsluitingen.

    • Schade die is ontstaan terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeerde op het moment van de schade.

    • Het eigen risico zoals vermeld in de verzekeringspolis.

    • Schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en de gevolgschade die daaruit voortvloeit.

    • Schade aan eigendommen van de Huurder.

    • Schade die hoger is dan € 2.500.000,-.

    • Boetes, bekeuringen en/of kosten voor FK Renting die voortvloeien uit het rijden op de openbare weg met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel door de Huurder (of diens personeel/hulppersonen/andere personen waarvoor de Huurder verantwoordelijk is).

    • Schade veroorzaakt buiten het verkeer (werkrisico).

    • Schade die hoger is dan het wettelijk minimumbedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering door FK Renting is afgesloten.

    • Schade die onder wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

   Artikel 12: Transport

   12.1 De Huurder draagt het risico van verlies van of beschadiging aan het Huurmaterieel gedurende het transport van het Huurmaterieel dat door de Huurder wordt verzorgd. De Huurder is verplicht het Huurmaterieel zorgvuldig te verpakken, laden en/of lossen op een wijze die geschikt is gezien de aard van de zaken en de wijze van transport.

   12.2 Indien op verzoek van de Huurder bij het laden/lossen, aan- of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van personeel werkzaam voor FK Renting, geschiedt dit voor risico van de Huurder.

   Artikel 13: Aansprakelijkheid van FK Renting

   13.1 De aansprakelijkheid van FK Renting is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van de Huurder veroorzaakt door aantoonbaar gebreken aan het Huurmaterieel, dan wel door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van FK Renting. De aansprakelijkheid van FK Renting voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, inclusief maar niet beperkt tot huur of koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

   13.2 Behalve in geval van letselschade en opzettelijk of bewust door FK Renting veroorzaakte schade, kan het maximale bedrag waarvoor FK Renting aansprakelijk is nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur, dat wil zeggen een huurtermijn van 4 weken, bij lange termijnverhuringen) overschrijden, tenzij de verzekeraar van FK Renting in dat specifieke geval een hoger bedrag uitkeert.

   13.3 De Huurder zal FK Renting vrijwaren voor vorderingen van derden wegens schade veroorzaakt met, door of in verband met het Huurmaterieel.

   13.4 Elke aansprakelijkheid van FK Renting vervalt twaalf maanden na het intreden van de schade.

   13.5 FK Renting is gerechtigd om eventuele vorderingen van de Huurder te verrekenen met vorderingen van FK Renting op direct en indirect aan de Huurder gelieerde ondernemingen.

   Artikel 14: Reserveringen en annuleren

   14.1 Indien de Huurder wil verzekeren dat het Huurmaterieel in de toekomst, op een door de Huurder gewenst moment, beschikbaar is, kan de Huurder het Huurmaterieel reserveren. Op het moment van reservering komt een bindende Overeenkomst tot stand.

   14.2 Indien de Huurder het gereserveerde Huurmaterieel niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode kan afnemen, wordt gevraagd om een schriftelijke melding te doen via info@fkrenting.be 10 dagen vóór het genoemde tijdstip.

   14.3 De Huurder de volgende vergoeding verschuldigd indien melding wordt gemaakt van annulering na de 10e dag vóór het genoemde tijdstip:  50% van het netto Orderbedrag. Enkel indien de Huurder een een geldige reden van overmacht heeft voor de laattijdige annulering, bijvoorbeeld familiale omstandigheden, zal deze vergoeding wegvallen.

   Artikel 15: Facturering, betaling en verzuim

   15.1 Facturering vindt plaats op basis van vooruitbetaling. Facturen kunnen naar keuze van FK Renting per post naar de Huurder worden verzonden, of elektronisch naar het bij FK Renting bekende e-mailadres van de Huurder.

   15.2 FK Renting is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of andere waarborgen te verlangen.

   15.3 Betaling van de verschuldigde bedragen door de Huurder aan FK Renting dient te geschieden op de wijze zoals vermeld in de Offerte, Overeenkomst of op de relevante factuur afkomstig van FK Renting, zonder aftrek of verrekening. Tenzij anders vermeld in de Offerte, Overeenkomst of op de relevante factuur, dienen de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. De administratie van FK Renting geldt, tenzij de Huurder schriftelijk tegenbewijs levert, als volledig bewijs met betrekking tot de door FK Renting geleverde prestaties en de daarvoor verschuldigde betalingen.

   15.4 Indien de Huurder niet binnen de geldende betalingstermijn betaalt, verkeert de Huurder van rechtswege in verzuim. In geval van niet-tijdige betaling wordt de Huurder schriftelijk een laatste termijn van minimaal 14 dagen geboden om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien betaling ook na het verstrijken van deze termijn uitblijft, is de Huurder naast het verschuldigde bedrag tevens de (buitengerechtelijke) kosten en de wettelijke rente verschuldigd zoals vermeld in de aanmaning. Bij niet-tijdige betaling is de Huurder eveneens de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling. Voor de berekening van de verschuldigde rente geldt een deel van de maand als een volledige maand.

   15.5 Onverminderd het voorgaande is de Huurder aan FK Renting alle werkelijke kosten verschuldigd die FK Renting maakt voor de inning van de verschuldigde bedragen en ter bescherming van haar rechten, inclusief zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht van FK Renting om daarnaast aanspraak te maken op vergoeding van schade, kosten en rente die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen of ontbinden van de Overeenkomst.

   15.6 De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten omvatten tevens de kosten van incassobureaus, advocaten, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag te bedragen, waarbij deze kosten in geen geval lager zullen zijn dan € 350,-

   15.7 De door de Huurder gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn komen eventuele kortingen te vervallen en heeft FK Renting het recht om de volledige huurprijs op basis van de Overeenkomst direct in rekening te brengen. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft FK Renting tevens het recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

   15.8 Indien de Huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt, of indien de Huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert, stillegt, of indien er geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd op het vermogen van de Huurder, verkeert de Huurder in verzuim en heeft FK Renting het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

   15.9 Ontbinding van de Overeenkomst door FK Renting, dan wel de mogelijkheid daartoe, geeft FK Renting recht op schadevergoeding en laat haar overige rechten onverlet. De Huurder heeft hierdoor nimmer aanspraak op enige vergoeding.

   15.10 Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Huurder is niet mogelijk zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FK Renting.

   Artikel 16: Niet-toerekenbare tekortkoming

   16.1 Indien FK Renting, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden.

   16.2 FK Renting is niet verplicht tot enige schadevergoeding jegens de Huurder indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

   16.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van FK Renting die van zodanige aard is dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van FK Renting kan worden verwacht. Hieronder vallen onder andere stakingen, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van FK Renting, problemen bij toeleveranciers, import- en exportbeperkingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

   Artikel 17: Waarborg

   17.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Huurder per Overeenkomst een door FK Renting vast te stellen waarborg verschuldigd, die vóór de terbeschikkingstelling van het Huurmaterieel moet zijn voldaan. De waarborg wordt door FK Renting bepaald op basis van de waarde van het Huurmaterieel, namelijk 3 keer de dagprijs van het desbetreffende Huurmaterieel.

   17.2 De waarborg is nadrukkelijk geen vooruitbetaling op de huurprijs en evenmin een afkoopsom voor enig risico op beschadiging, diefstal of verduistering van het Huurmaterieel.

   17.3 Indien de Huurder de waarborg niet tijdig voldoet, heeft FK Renting het recht om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, onverminderd het recht van FK Renting op schadevergoeding bestaande uit de misgelopen huurtermijnen

   17.4 Bij het einde van de Overeenkomst is FK Renting gerechtigd om de verschuldigde bedragen van de Huurder te verrekenen met de ontvangen waarborg. De waarborg wordt terugbetaald indien vaststaat dat de Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

   Artikel 18: Gegevens en intellectuele eigendomsrechten

   18.1 FK Renting heeft zorgvuldigheid betracht bij het verstrekken van juiste en volledige gegevens, maar geeft hierover geen enkele (impliciete) garantie. FK Renting aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van gegevens die afkomstig zijn van derden, zoals fabrikanten en/of importeurs.

   18.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens blijven bij de oorspronkelijke rechthebbenden en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FK Renting niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden. De gegevens moeten op eerste verzoek aan FK Renting worden geretourneerd.

   18.3 Merknamen, handelsnamen en/of logo’s die door FK Renting op het Huurmaterieel zijn aangebracht, mogen door de Huurder niet worden afgedekt, vernietigd of verwijderd.

   18.4 Het is de Huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FK Renting de merknaam, handelsnaam en/of het logo van FK Renting voor eigen (commerciële) doeleinden te gebruiken.

   Artikel 19: Verzekering en afkoopregelingen

   19.1 FK Renting biedt de Huurder de mogelijkheid om het risico van schade aan en verlies van het Huurmaterieel tijdens de huurperiode grotendeels af te kopen via de volgende regelingen. De toepassing van deze regelingen wordt bepaald door de specifieke bepalingen in de individuele Overeenkomst.

   19.2 Niet voor al het Huurmaterieel is het afsluiten van deze regelingen mogelijk. Indien afsluiting wel mogelijk is, is het in principe verplicht. Deze regelingen beperken de aansprakelijkheid van FK Renting tot het bedrag van het eigen risico dat per artikel is gespecificeerd.

   19.3 Voor de gedetailleerde inhoud en tarieven van deze regelingen verwijst FK Renting naar de ‘Voorwaarden Schadeafkoop- en Brand-/Diefstalregeling voor schade aan of diefstal van Gehuurd Materieel (“Rental Protection Plan”)’. Deze voorwaarden worden bij elke Overeenkomst verstrekt en zijn ook verkrijgbaar en raadpleegbaar op de website: www.fkrenting.be. Op verzoek kan een exemplaar worden toegezonden.

   A. Schadeafkoopregeling voor Huurder

   19.4 Om de Huurder te beschermen tegen onverwachte kosten in geval van schade aan het Huurmaterieel, kan FK Renting de Huurder verplichten om eventuele schade vooraf af te kopen via de schadeafkoopregeling (“SA”). De beperking van het verhaalsrecht van FK Renting op basis van de SA geldt alleen voor de Huurder, met uitzondering van schade als gevolg van brand, diefstal, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, opzet, roekeloosheid, nalatigheid en artikelen van derdeverhuurders, of indien de Huurder aanspraak kan maken op schadevergoeding van een verzekering.

   19.5 De SA wordt belast met een toeslag van 10% van de huurprijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Er geldt een eigen risico dat afhankelijk is van de nieuwwaarde van het Huurmaterieel.

   B. Brand-/diefstalregeling voor Huurder

   19.6 Alleen Huurder B kan gebruikmaken van de brand-/diefstalregeling (“BD”). De BD beperkt de aansprakelijkheid van de Huurder jegens FK Renting voor schade aan het Huurmaterieel als gevolg van brand of (gedeeltelijke) diefstal, met uitzondering van schade door opzet, bewuste roekeloosheid, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, ongeoorloofde doorverhuur of terbeschikkingstelling aan derden, schade aan artikelen van derdeverhuurders, of indien de Huurder aanspraak kan maken op schadevergoeding van een verzekering.

   19.7 De toeslag voor de toepassing van de BD is 10% van het huurbedrag. Er geldt een eigen risico dat afhankelijk is van de nieuwwaarde van het Huurmaterieel.

   C. Verzekering

   19.8 Indien de Huurder ervoor kiest om een eigen verzekering af te sluiten voor het Huurmaterieel, kan FK Renting verlangen dat de Huurder FK Renting als begunstigde/medeverzekerde opneemt en een bevestiging van de dekking overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Huurder. Deze dekkingsbeperkingen hebben geen invloed op de aansprakelijkheid en verplichting tot schadevergoeding van de Huurder volgens de algemene verhuurvoorwaarden.

   19.9 Indien de Huurder een Construction All Risk (CAR)-verzekering heeft, waarbij een toelatingsregeling van toepassing is, stemt de Huurder bij voorbaat in met het feit dat FK Renting rechten kan ontlenen aan deze CAR-verzekering als medeverzekerde. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Huurder.

   Artikel 20: Privacy

   20.1 De persoonsgegevens die de Huurder aan FK Renting verstrekt, worden gebruikt voor het afsluiten en uitvoeren van de Overeenkomst, het innen van verschuldigde betalingen, het bestrijden van fraude en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

   20.2 Beide partijen zullen zich bij de uitvoering van de Overeenkomst houden aan de toepasselijke verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De manier waarop FK Renting persoonsgegevens behandelt, is vastgelegd in haar privacybeleid, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Het privacybeleid is raadpleegbaar op de website: www.fkrenting.be. Eventuele verzoeken met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de Huurder of vragen over het privacybeleid van FK Renting kunnen worden gericht aan: info@fkrenting.be.

   20.3 Beide partijen garanderen dat de persoonsgegevens die zij delen voor de uitvoering van de Overeenkomst juist, niet buitensporig en niet onrechtmatig zijn, en dat deze geen inbreuk maken op de rechten van derden.

   20.4 Indien FK Renting dit noodzakelijk acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal de Huurder FK Renting onmiddellijk schriftelijk informeren over de manier waarop de Huurder voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de AVG.

   20.5 Het Huurmaterieel kan voorzien zijn van geolocatiesystemen en/of trackers om diefstal en fraude te bestrijden. Verzamelde locatiegegevens zijn niet toegankelijk voor derden, maar FK Renting kan ze gebruiken als bewijs in geval van diefstal, verduistering of fraude.

   Artikel 21: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze

   21.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst zullen, naar keuze van FK Renting, worden beslecht door de bevoegde rechter, onder toepassing van het Belgische recht.

   21.2 FK Renting behoudt zich het recht voor om de Huurder voor de rechtbank te dagvaarden in het arrondissement waar FK Renting ook kantoor houdt.

   21.3 In afwijking van het bovenstaande zal FK Renting geschillen met Huurder A laten behandelen door de rechter die volgens het gemeen recht bevoegd is om kennis te nemen van het geschil.